Sản phẩm khác

SẢN PHẨM KHÁC

1. Các mức độ của Sản phẩm khác nhau như thế nào?

  • Lợi ích cốt lõi: là công dụng hay lợi ích cơ bản mà người mua đã mua;
  • Sản phẩm chung: là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó;
  • Sản phẩm mong đợi: là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm;
  • Sản phẩm hoàn thiện: là những dịch vụ và lợi ích phụ thêm mà người bán bổ sung vào để làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh;
  • Sản phẩm tiềm ẩn: là tập hợp những tính chất và dịch vụ mới có thể có mà cuối cùng sẽ được bổ sung vào hàng hóa.

2. Phân loại các loại sản phẩm khác nhau:

Sản phẩm khác nhau được phân loại thành 3 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng:

  • Hàng lâu bền: là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần;
  • Hàng không lâu bền: là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng;
  • Dịch vụ: là những hoạt động, lợi ích hay sự thỏa mãn được đưa ra để bán.

3. Danh mục Sản phẩm

Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng mà một người bán cụ thể đưa ra để bán cho những người mua. Danh mục sản phẩm của một Doanh nghiệp thường bao gồm:

  • Chiều rộng: chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện Doanh nghiệp có bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau;
  • Chiều dài: chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm;
  • Chiều sâu: chiều sâu danh mục sản phẩm thể hiện có bao nhiêu phương án (dạng) của mỗi sản phẩm trong loại;
  • Mật độ: mật độ danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào giữa các loại sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng.
Translate »